Από την τελετή ορκωμοσίας του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

From the graduation ceremony at the Department of Maritime Studies of University of Piraeus.